Režim dne dět...

Režim dne dětí v MŠ

Od 6,30 – 7,30 hod. se děti scházejí v 1 třídě (dle rozpisu služeb učitelek).

6,30 – 9,30

 • ranní hry a dovednosti dle volby dětí
 • individuální práce s dětmi
 • jazyková chvilka, činnosti tělovýchovné a hudební ind. nebo v malých skupinkách – zpěv známých písní, rytmizace, tanečky, pohybová improvizace, kotoul, klouzání z lavičky, trampolína,zdravotní cviky,… Děti po příchodu a po přivítání si vyberou hračku nebo hru, vedení dětí k tomu, aby při změně hračky nebo hry předcházející uklidily.

8,45 – 9,15

 • individuální svačina, děti si mohou po svačině pokračovat v započatých činnostech

9,30 – 9,45

 • příprava na pobyt venku
 • hygiena

9,45 – 11,45

 • pobyt venku (Nejméně 2 hod. denně – většinou na školní zahradě nebo formou vycházky – zvláště na vycházce je nezbytné pečlivě dodržovat zásady bezpečnosti dětí. Důvodem pro zrušení pobytu venku nebo zkrácení na dobu 15 – 20 minut jsou nepříznivé povětrnostní podmínky – mráz pod -10 stupňů Celsia , prudký déšť, vichřice, inverze,silné náledí a velká mlha. Při bezvětrném slunečném počasí lze vyjít se staršími dětmi i na zkrácenou dobu do – 15 stupňů Celsia. Podmínkou je dostatečné oblečení dětí.)

11,45 – 12,00

 • převlékání, hygiena

12,00 – 12,30

 • oběd

V případě sníženého stavu dětí se děti na odpoledne slučují do jedné třídy . Zde zůstávají až do rozchodu domů.

12,30 – 14,30

 • hygiena, četba pohádky, poslech, odpolední odpočinek (Po 45 min. nespící děti vstávají z lehátka a jsou zaměstnány klidnými činnostmi, hrou. Děti 5 – 6 leté grafomotorické cviky, ind. jazyk. cvičení, anal. – syn. činnost se slovem, pracovní listy,…)

14,30 – 14,40

 • vstávání, hygiena

14,40 – 14,50

 • odpolední svačina

14,50 – 16,30

 • odpolední zájmové činnosti – volné hry s možností zařadit činnosti, ve kterých je zapotřebí pokračovat z ranní doby nebo začít novou činnost

Dodržování pitného režimu v průběhu celého dne ( děti mají možnost se kdykoliv napít čaje nebo ovocné šťávy – starší děti se obslouží samy, mladším dětem pomáhá učitelka nalít pití, které je k dispozici od 6,30 do 16,30 hod. ve třídách).