Školní řád

Školní řád

Školní řád

Mateřská škola Brno, Marie Majerové 14, příspěvková organizace, Marie Majerové 14, 638 00 Brno

Č.j.: 19/2017

Účinnost od 1. 9. 2017, aktualizace k 1. 9. 2018

Školní řád upravuje:

 • Podrobnosti k výkonu práv a povinnost dětí a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci.
 • Provoz a vnitřní režim školy
 • Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před diskriminací, před projevy násilí nebo nepřátelství
 • Podmínky povinného předškolního vzdělávání (časový rozsah), uvolňování dětí plnících povinné předškolní vzdělávání, řešení neomluvené absence
 • Podmínky individuálního vzdělávání
 • Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí

 

Obecná ustanovení

Na základě ustanovení §30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a jinými souvisejícími normami, např. Vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře ve znění pozdějších předpisů, vydávám jako statutární orgán tuto směrnici.

 1. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, žáků, studentů a jejich zákonných zástupců ve škole nebo školském zařízení a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci

1.1 Práva dětí (z Úmluvy o právech dítěte) a zákonných zástupců

 • Dítě má právo na svobodnou volbu
 • Dítě má právo na ochranu před násilím a zanedbáváním a diskriminací (právo mít někoho, kdo se ho zastane, právo na pozornost a vedení ze strany dospělých, právo dostávat i projevovat lásku)
 • Nikdo nemá právo druhému dítěti ubližovat
 • Dítě má právo na rovný přístup ke vzdělání
 • Dítě má právo na plný rozvoj osobnosti, právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání, být respektován jako jedinec ve společnosti
 • Dítě má právo na svobodnou hru
 • Právo na uspokojování svých fyziologických potřeb
 • Dítě má právo být respektován jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu
 • právo vždy být vyslechnuto
 • Dítě má právo požádat o radu a pomoc kohokoliv z pracovnic školy
 • Dítě má právo vyjadřovat svůj názor ve všech věcech, které se ho týkají, právo na chování přiměřené věku

Práva zákonných zástupců

 • Svobodnou volbu školy pro své dítě
 • Informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte ve škole
 • Informace o škole podle zákona č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím
 • Nahlížet do zprávy o činnosti školy, pořizovat si z ní opisy a výpisy
 • Na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školského zákona
 • Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se vzdělávání dětí
 • Rodiče se mohou s ředitelkou dohodnout při nástupu dítěte na adaptační režim
 • Otázky týkající se stravy mohou rodiče projednat s vedoucí školní jídelny
 • Účastnit se aktivit pořádaných mateřskou školou podle školního vzdělávacího plánu
 • Přispívat svými nápady a náměty k obohacení vzdělávacího programu
 • Dohodu na individuální docházce dětí do MŠ, s ohledem na výchovný proces a akce MŠ
 • Na podávání stížností, oznámení a podnětů k práci u ředitelky, která je v zákonné lhůtě vyřídí
 • Osvobození od úplaty ze vzdělávání
 • Ochranu osobních údajů podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)2016/679 (GDPR), (informace na webu MŠ)
 • Za zmocnění nezletilých osob k vyzvedávání dětí z MŠ odpovídají rodiče
 • Rodiče si mohou koupit bezpečnostní čip na otvírání vstupních dveří za stanovenou částku 100,-Kč, která je nevratná. Při ztrátě funkčnosti bezpečnostního čipu bude vyměněn bezplatně.

 

1.2 Povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců

 • Dodržovat konec a začátek provozní doby: 6.30 – 16.30 hod. V případě nevyzvednutí dítěte do 16.30 hodin, učitelka telefonicky obvolá zákonné zástupce. Pokud je nezastihne, informuje pověřenou sociální pracovnici, která dítě převezme.
 • Dodržovat školní řád a předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni
 • Přístup do budovy MŠ a zahrady je pro zákonné zástupce povolen na dobu nezbytně nutnou. Je zakázán vstup do MŠ cizím osobám bez souhlasu ředitelky školy.
 • Plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem
 • Zúčastnit se projednávání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte, rodiče mají povinnost se školou spolupracovat a řešit případné problémy, které se v průběhu vzdělávání vyskytnou
 • Předávat dítě osobně učitelce
 • Předávat do školy dítě zdravé, po zjištění nemoci v co nejkratší době dítě ze školy vyzvednout
 • Zákonný zástupce dítěte má povinnost sdělit učitelce neprodleně každou změnu související s dítětem
 • Zákonný zástupce má povinnost sledovat zdraví dítěte a „vyloučit“ ho ze vzdělávání v případě nemoci
 • V případě nepřítomnosti má rodič povinnost informovat MŠ a odhlásit stravu (dotovaná strava pouze 1. den nemoci)
 • Hradit úplatu za stravné a vzdělávání
 • Děti nenosí do školky předměty z domova (výjimka – plyšák na odpočinek)
 • Po předání dítěte učitelkou rodič přebírá odpovědnost za jejich bezpečnost

1.3 Projevy šikanování mezi dětmi, tj. fyzické násilí, omezování osobní svobody, ponižování, znevažování důstojnosti, kterých by se dítě dopouštělo, jsou v prostorách školy a při všech akcích a aktivitách zakázány. V případě takovýchto projevů budou informováni zákonní zástupci a dle platného zákona má škola ohlašovací povinnost.

 1. Provoz a vnitřní režim školy o všech dětech

 

2.1       Provozní doba školy je  6.30 – 16.30 hodin. Děti se obvykle scházejí do 8.30 hodin, jinak po dohodě s učitelkou podle aktuální potřeby rodičů. Budova je přístupná pro otevírání čipy do 8.45 hodin, poté od 12.15 do 12.45 hodin a odpoledne od 14.45 do 16.30 hodin. Mimo tuto dobu musí rodiče zvonit na jednotlivé třídy.

2.2       Rozdělení dětí do tříd je zcela v kompetenci ředitelky školy

2.3       Za bezpečnost dětí v MŠ zodpovídají učitelky od doby převzetí do uzavření školky.

 • Provoz mateřské školy lze podle místních podmínek omezit nebo přerušit v měsíci červenci nebo srpnu, popřípadě v obou měsících. Rozsah omezení nebo přerušení stanoví ředitel mateřské školy po projednání se zřizovatelem. Ředitel ve spolupráci se zřizovatelem zároveň projedná s řediteli jiných mateřských škol v obci možnosti a podmínky předškolního vzdělávání dětí mateřské školy v jiných mateřských školách po dobu omezení nebo přerušení provozu. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitel mateřské školy na přístupném místě ve škole nejméně 2 měsíce předem; zároveň zveřejní výsledky projednání podle věty třetí, popřípadě také informaci o možnostech a podmínkách zajištění péče o děti v souladu se zvláštním předpisem v době omezení nebo přerušení provozu (§ 3, odst. 1 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů).
 • o vedlejších prázdninách nebo při poklesu stavu dětí se provoz upraví sloučením dětí do 1 třídy
 • informace o akcích jsou vyvěšovány v šatnách dětí a na webových stránkách

Režim dne

 • Režim je volný, flexibilní a pružně se přizpůsobuje aktuálním potřebám probíhajících aktivit. Pevně je stanovena doba podávání stravy a pobytu venku.

Organizace dne

6.30 – 7.30                 scházení dětí v 1 třídě – volné činnosti

7.30                            rozdělení dětí do obou tříd

6.30 – 9.45                 volné činnosti, individuální a skupinová práce, spontánní, řízené

8.45 – 9.15                 individuální svačina dětí

9.45 – 11.45                pobyt venku

12.00 – 12.30             oběd

12.30 – 14.30             odpolední odpočinek

14.45 – 15.00             svačina

15.00 – 16.30             odpolední spontánní činnosti, řízené činnosti

Pitný režim po celý den

 

 1. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelstvím nebo násilím

Prevence rizik

 • Po schodišti chodí děti za sebou a přidržují se zábradlí
 • Opatrně sedají ke stolečkům k horkým pokrmům
 • Při cvičení na tělovýchovném nářadí cvičí jen pod dozorem dospělého
 • Na školní zahradě jsou děti pod stálým dozorem, používání zahradního nářadí a průlezek pod přímým dozorem dospělého, učitelky mají přehled o všech dětech

 • Ředitelka školy je povinna zabezpečit prostřednictvím učitelek dohled nad všemi dětmi a to při školní i mimoškolní činnosti.
 • Učitelky jsou si vědomy, že za bezpečnost dětí ručí od převzetí dítěte od zákonného zástupce, až po opětovné předání dítěte zákonnému zástupci či jiné pověřené osobě
 • Pokud u dětí vykonávají dohled 2 či více učitelek, ručí za všechny přítomné stejnou mírou
 • Pokud učitelka organizuje zájmovou činnost, plně za bezpečnost dětí odpovídá od převzetí do předání
 • Při návštěvě kulturních akcí zodpovídá 1 pedagog za nejvýše 12 dětí
 • Při výletech a pobytech v přírodě zabezpečí ředitelka tolik dospělých pracovníků, aby plně zajistila bezpečnost (10 dětí 1 učitelka)
 • Při pobytu venku zodpovídá učitelka za 20 dětí (pokud nemá ve skupině netříleté), jinak zůstává s dětmi na školní zahradě
 • Učitelka před tělovýchovnou činností zkontroluje náčiní a nářadí

Ochrana před sociálně patologickými jevy

 • Všichni pedagogičtí pracovníci průběžně sledují konkrétní podmínky a situace ve škole z hlediska výskytu sociálně patologických jevů, uplatňují různé formy a metody umožňující včasné zachycení ohrožených dětí
 • Ředitelka zajišťuje spolupráci s rodiči v oblasti prevence
 • MŠ má pro prevenci vzniku sociálně patologických jevů jako účinný nástroj stanovená pravidla společného soužití ve třídě, která si děti společně s učitelkami samy vytvářejí a všichni důsledně dbají jejich dodržování. Aktuální situace související s výskytem sociálně patologických jevů ve škole pedagogické pracovnice operativně řeší. Všem osobám v prostorách mateřské školy je zakázáno užívat alkohol, tabákové výrobky a ostatní návykové látky a ve škole s nimi manipulovat.
 • Případné projevy šikany mezi dětmi v prostorách školy jsou považovány za hrubý přestupek proti řádu školy
 • Pedagogičtí pracovníci dbají, aby etická a právní výchova, výchova ke zdravému životnímu stylu a preventivní výchova byla v souladu se školním vzdělávacím programem.
 • Pedagogičtí pracovníci jsou povinni si všímat během celého dne příznaků, které by vedly až k sociálně patologickým jevům.
 • Všichni zaměstnanci školy jsou povinni bezodkladně poskytnout první pomoc jak dětem, tak dospělému při úraze. V případě potřeby volají lékaře, nebo zajistí převoz k ošetření. Zároveň jsou povinni okamžitě informovat zákonné zástupce a ředitelku školy.
 • MŠ je povinna oznámit orgánu sociálně právní ochrany dětí skutečnosti, které nasvědčují tomu, že dítě je týrané nebo zanedbávané.

 

 1. Podmínky povinného předškolního vzdělávání (poslední ročník před nástupem do ZŠ), omlouvání nepřítomnosti, individuální vzdělávání

 • Časové rozpětí povinného předškolního vzdělávání stanovuji v rozsahu 4 hodin denně s časem začátku povinnosti v rozmezí 8.30 – 12.30 hodin dle § 1c vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
 • předem známá absence bude oznámena mateřské škole na formuláři pro omlouvání absencí dětí
 • nenadálá absence bude oznámena škole do 3 dnů ode dne započetí (telefonicky, e-mailem, písemně na školní formulář
 • neomluvená absence bude řešena ředitelkou školy, bude nadále vyžadováno potvrzení o nemoci od lékaře. Při opakované neomluvené absenci bude hlášeno na OSPOD
 • Individuální vzdělávání dítěte probíhá na základě oznámení řediteli spádové mateřské školy, a to 3 měsíce před zahájením předškolního vzdělávání
 • formulář oznámení je k vyzvednutí u ředitelky školy
 • V rámci individuálního vzdělávání stanovuji termín přezkoušení v jednotlivých oblastech vzdělávání na třetí pondělí v měsíci listopadu od 8.00 hodin do 11.45 hodin, náhradní termín první pondělí v měsíci prosinci od 8.00 hodin do 11.45 hodin.
 • přezkoušení bude probíhat formou rozhovoru s dítětem, didaktických her a pracovních listů atd.
  • Pokud se zákonný zástupce nedostaví v řádném ani náhradním termínu k přezkoušení, ukončí ředitel individuální vzdělávání v souladu s § 34b odst. 4 školského zákona rozhodnutím ve správním řízení dle § 165 odst. 2 písm. k) školského zákona. Toto rozhodnutí nemá odkladný účinek a dítě musí po převzetí rozhodnutí nastoupit do mateřské školy, kam bylo přijato.

 1. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí

 • Pro zacházení s hračkami, materiály a chování v herních koutech jsou dohodnutá pravidla, děti jsou povinny je dodržovat
 • K šetrnému zacházení s materiály a zdroji jsou děti vedeny v rámci rozvoje kompetencí
 • V případě poškození majetku školy v důsledku nedodržování pravidel jsou děti vedeny k řešení (drobné poškození hračky)
 • V případě poškození majetku školy většího rozsahu se podílí na řešení zákonní zástupci

  

 1. Přijímací řízení

Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá v termínu daném po dohodě se zřizovatelem a MMB. Zákonní zástupci jsou o termínu vyrozuměni formou propagačních materiálů, na webových stránkách MMB, v regionálním tisku. Zápis do mateřské školy probíhá elektronickou formou. O přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ jsou zákonní zástupci informováni ve správním řízení. Do mateřské školy může být přijato pouze dítě, které se podrobilo řádnému očkování, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkovat pro trvalou kontraindikaci. Výjimkou jsou děti, které plní povinné předškolní vzdělávání. Po vyrozumění ředitelkou se zákonní zástupci přijatých dětí dostaví do MŠ na informativní schůzku, kde si vyzvednou dokumenty k vyplnění a získají informace o provozu školy.

 1. Ukončení docházky dítěte do MŠ

 

Ředitelka školy může ukončit docházku dítěte do mateřské školy po předchozím upozornění zástupce dítěte, jestliže:

 • zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání nebo za školní stravování
 • dítě se bez omluvy nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než 2 týdny
 • zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy
 • ukončení doporučí v průběhu zkušební doby lékař nebo školské poradenské zařízení
 • ředitelka nemůže rozhodnout o ukončení vzdělávání v případě dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné (/§ 35 odst. 2 školského zákona)

 

 

 1. Platby v MŠ

 

8.1.      Úplata za předškolní vzdělávání

 • Úplata za předškolní vzdělávání je stanovena ve školním roce 2018-2019 za celodenní pobyt částkou 660,-Kč/měsíc.
 • Splatnost úplaty do 15. dne následujícího měsíce.

Osvobozen od úplaty:

 • vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy
 • odklad školní docházky
 • zákonný zástupce pobírající opakovaně dávku pomoci v hmotné nouzi
 • zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči
 • rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě
 • fyzická osoba, která o dítě pečuje a z důvodu péče o toto dítě, pobírá dávky
 • pěstounská péče, pokud tuto skutečnost prokáže ředitelce mateřské školy

Úplata v období přerušení provozu MŠ (červenec, srpen) bude stanovena nejpozději do 30. 4. v návaznosti na dobu přerušení provozu MŠ.

Úplata za školní stravování

 • Stravné je splatné do 15. dne stávajícího měsíce, pokud je platba provedena převodem.
 • Hotovostní platby jsou splatné poslední úterý v měsíci u vedoucí školní jídelny.

 1. Závěrečná ustanovení

 • Všichni zainteresovaní mají při pobytu v MŠ práva a povinnosti vytyčené tímto Řádem školy.
 • Školní řád nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2017.

V Brně 1. 9. 2017                                                                       Mgr. Petra Křížová

                                                                                                          ředitelka MŠ