Školní řád

Školní řád

Školní řád

Mateřská škola Brno, Marie Majerové 14, příspěvková organizace,
Marie Majerové 14, 638 00 Brno

Obecná ustanovení

Na základě ustanovení §30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán tuto směrnici.

 1. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, žáků, studentů a jejich zákonných zástupců ve škole nebo školském zařízení a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky
  1. Práva dětí  (z Úmluvy o právech dítěte) a zákonných zástupců
   • Dítě má právo na svobodnou volbu.
   • Dítě má právo na ochranu před násilím a zanedbáváním.
   • Dítě má právo na rovný přístup ke vzdělání.
   • Dítě má právo na plný rozvoj osobnosti.
   • Dítě má právo na svobodnou hru.
   • Právo na uspokojování svých fyziologických potřeb.
   • Právo být vždy vyslechnuto.
  2. Práva zákonných zástupců
   • Svobodnou volbu školy pro své dítě.
   • Informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte ve škole.
   • Informace o škole podle zákona č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím.
   • Nahlížet do zprávy o činnosti školy, pořizovat si z ní opisy a výpisy.
   • Na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školského zákona.
   • Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání dětí.
   • Rodiče se mohou s ředitelkou školy dohodnout při nástupu dítěte na adaptační režim.
   • Otázky týkající se stravy, mohou rodiče projednat s vedoucí školní jídelny.
   • Účastnit se aktivit pořádaných mateřskou školou podle školního vzdělávacího plánu.
   • Dohodu na individuální docházce dětí do MŠ, s ohledem na výchovný proces a akce školy.
   • Na podávání stížností, oznámení a podnětů k práci u ředitelky, která je v zákonné lhůtě vyřídí.
   • Osvobození od úplaty ze vzdělávání.
   • Ochranu osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
  3. Povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců
   • Dodržovat konec a začátek provozní doby : 6,30 – 16,30 hod.
   • Dodržovat školní řád a předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni.
   • Plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem.
   • Předávat dítě osobně učitelce.
   • Předávat do školy dítě zdravé, po zjištění nemoci v co nejkratší době dítě ze školy vyzvednout.
   • Hlásit jakýkoliv výskyt infekčního onemocnění v rodině a veškeré údaje o zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání zdraví dítěte (dle § 415 občanského zákoníku je každý povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví).
   • Hradit úplatu za stravné a vzdělávání ( § 35 zákona 561/2004 Sb. – důvod k vyloučení z docházky do MŠ).
   • Děti nenosí do MŠ předměty, které by mohly ohrozit zdraví a bezpečnost jeho nebo jiných osob a cenné předměty.
   • Zákonný zástupce je povinen předat dítě osobně učitelce, která opět předá dítě zákonnému zástupci osobně.
   • Po předání dítěte učitelkou přebírá zodpovědnost za jeho bezpečnost v prostorách MŠ. V době pořádání akcí pro rodiče a děti, přebírá rodič příchodem do MŠ zodpovědnost za bezpečnost svého dítěte.
 2. Provoz a vnitřní režim školy
  1. Provozní doba školy je 6,30 – 16,30 hodin.
  2. Rozdělení dětí do tříd je zcela v kompetenci ředitelky školy.
  3. Zákonný zástupce dítěte je povinen oznámit škole předem známou nepřítomnost dítěte. Není-li nepřítomnost známa, musí omluvit dítě neprodleně po jejím zjištění. První den nepřítomnosti dítěte v MŠ má zákonný zástupce možnost si vyzvednout oběd.
  4. Za bezpečnost dětí v MŠ odpovídají pedagogické pracovnice od doby převzetí dítěte od zákonného zástupce či pověřené osoby, až do jeho předání zákonnému zástupci, či pověřené osobě.
  5. Zákonní zástupci mohou k vyzvedávání dítěte písemně pověřit jinou osobu, a to písemně vyplněním formuláře, který obdrží u ředitelky MŠ.
  6. Uzavření či přerušení provozu školy:
   • V době letních prázdnin (červenec, srpen) stanoví ředitelka MŠ, po dohodě se zřizovatelem, dobu uzavření MŠ. Po tuto dobu bude rodičům nabídnuta jiná, alternativní mateřská škola, která bude mít v daném termínu prázdninový provoz.
   • Ředitelka informuje o uzavření provozu zákonné zástupce dětí 60 dnů dopředu.
   • O vedlejších prázdninách, či poklesu stavu dětí v MŠ se provoz upraví sloučením dětí do 1 třídy.
   • O vánocích je zpravidla provoz MŠ přerušen.
  7. Režim dne:
   6,30 – 7,30 hod.  scházení  všech dětí v 1  třídě – volné hry
   7,00 – 7,30 hod.  odcházejí dětí  z  do své třídy dle rozpisu směn učitelek
   7,00 – 9,45 hod. volné hry, individuální práce, činnosti spontánní a řízené vyplývající z třídních týdenních plánů, zájmové činnosti v rámci ŠVP školy
   8,45 – 9,15 hod.individuální  ranní svačina dětí
   9,45 – 11,45 pobyt venku
   12,00 – 12,30 hod. oběd
   12,30 – 14,30 hod. odpolední odpočinek, „nespavé děti“ odpočívají na lehátku do 13,30 hod., potom klidové činnosti
   14,45 – 15,00 hod. odpolední svačina
   15,00 – 16,30 hod. odpolední spontánní  či řízené činnosti, hry vyplývající u plánu týdne, které navazují na činnosti dopolední, tak, aby děti  s pozdějším nástupem do MŠ dostaly stejnou možnost.
   Pitný režim je po celý den.
 3. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí.
  1. Prevence rizik
   • Po schodišti chodí děti za sebou a přidržují se zábradlí.
   • Opatrně sedají ke stolečkům k horkým pokrmům.
   • Při cvičení na tělovýchovném nářadí cvičí jen pod dozorem dospělého.
   • Na školní zahradě jsou pod stálým dozorem, používání zahradního nářadí a průlezek pod přímou přítomností dospělého, kteří poskytují záchranu. Učitelky jsou rozmístěny po zahradě tak, aby měly přehled přes všechny děti.
   • Podlahy jsou vytírány v době, kdy děti odpočívají na lehátku.
   • Všechny čistící a úklidové  prostředky jsou uloženy mimo dosah dětí.
  2. Ředitelka školy je povinna zabezpečit prostřednictvím pedagogů dohled nad všemi dětmi a to při školní i mimoškolní činnosti.
  3. Učitelky jsou si vědomy, že za bezpečnost dětí jí svěřených ručí od převzetí dítěte od zákonného zástupce, až po opětovné předání dítěte zákonnému zástupci, či pověřené osobě, či jinému pedagogu.
   • Pokud u dětí vykonávají dohled 2  či více učitelek, ručí za všechny přítomné děti stejnou mírou všechny.
   • Pokud učitelka organizuje zájmovou činnost, plně za bezpečnost dětí odpovídá od převzetí do předání.
   • Při návštěvě divadla, či veřejných míst, jako jsou výstavy, koncerty a podobné akce, zodpovídá jeden pedagog nejvýše za 12 dětí.
   • Při výletech, zájezdech a pobytech v přírodě zabezpečí ředitelka školy takový počet pracovnic, aby bezpečně zajistila bezpečnost ( 10 dětí na osobu.
   • Při pobytu venku zodpovídá učitelka za 20 dětí, pokud počet dětí převyšuje, předá nadpočetné děti jiné učitelce. Pokud je absence učitelek, pobývají ostatní učitelky s dětmi na školní zahradě.
   • Při pobytu venku nenavštěvují nebezpečná místa (strže, blízkost vody, apod.).
   • Při přecházení ulice, učitelky dodržují pravidla silničního provozu, používají terčík a první a poslední dvojice dětí musí mít reflexní vesty.
   • Učitelky dbají na to, aby děti neměly přístup do prostor budovy, která není pro ně určena.
   • Ve třídách se učitelky plně věnují dětem, pokud musí z neodkladných důvodů opustit třídu, zajistí si domácím telefonem způsobilou náhradu. Dohlížejí řádně i na skupinu dětí ve třídě, se kterou přímo nepracují.
   • Dětem nedávají nebezpečné předměty a ukládají je na bezpečné místo. Nedovolí dětem vnášet do školy nebezpečné předměty.
   • Učitelka před tělovýchovnou aktivitou zkontroluje nářadí, věnuje dětem náležitou pozornost, zabezpečuje nejrizikovější místo.
  4. Ochrana před sociálně patologickými jevy.
   • Všichni pedagogičtí pracovníci průběžně sledují konkrétní podmínky a situace ve škole z hlediska výskytu sociálně patologických jevů, uplatňují různé formy a metody umožňující včasné zachycení ohrožených dětí.
   • Ředitelka zajišťuje spolupráci s rodiči v oblasti prevence.
   • Případné projevy šikany mezi dětmi v prostorách školy jsou považovány za hrubý přestupek proti řádu školy.
   • Pedagogičtí pracovníci dbají, aby etická a právní výchova, výchova ke zdravému životnímu stylu a preventivní výchova byla v souladu se školním vzdělávacím programem.
   • Pedagogičtí pracovníci jsou povinni si všímat během celého dne možných příznaků, které by vedly až k sociálně patologickým jevůmVšichni zaměstnanci školy jsou povinni bezodkladně poskytnou první pomoc jak dětem, tak dospělému při úraze.V případě potřeby volají lékaře, nebo zajistí převoz k ošetření. Zároveň jsou povinni okamžitě informovat zákonného zástupce a ředitelku školy.Ve vnějších a vnitřních prostorách školy je zákaz kouření.
 4. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí
   • Pro zacházení s hračkami, materiály a chování v herních koutech jsou dohodnutá pravidla, děti jsou povinny je dodržovat.
   • K šetrnému zacházení s materiály a zdroji jsou děti vedeny v rámci rozvoje kompetencí ( šetrné zacházení s vodou, papírem, třídění odpadu,…).
   • V případě poškození majetku školy v důsledku nedodržování pravidel jsou děti vedeny k řešení (drobné poškození hračky.
   • V případě poškození majetku školy většího rozsahu ( rozbití šatní skříňky, umývadla,…), podílí se na řešení zákonní zástupci.
 5. Závěrečná ustanovení
  1. Všichni zainteresovaní mají při pobytu v MŠ práva a povinnosti vytýčené tímto Řádem. Zejména zákonní zástupci a zaměstnanci MŠ by měli stanovená práva a povinnosti důsledně dodržovat a pomoci tak dětem, aby vyrůstaly v prostředí plném pohody a porozumění, ale s jasnými pravidly soužití.
  2. Školní řád nabývá účinnosti dnem: 24.1.2013

V Brně dne 24.1.2013

Jitka Křížová
ředitelka MŠ

 

Kritéria a průběh přijímacího řízení do naší MŠ:

 1. Související a navazující předpisy:
  Zákon č. 561/2004 Sb. v platném znění
  Vyhláška č. 14/2005 Sb., vyhláška 43/2006 Sb. v platném znění
  Zákon č. 204/2005 Sb., kterým se mění zákon 117/1995 Sb. v platném znění
  Vnitřní předpisy a směrnice mateřské školy
 2. Zápis do mateřské školy:
  1. Stanovení termínu zápisu
   Termín zápisu je vždy stanoven po dohodě se zřizovatelem a je stejný pro všechny MŠ ÚMČ Brno – sever, který je oznámen způsobem v místě obvyklým, a to zejména vyvěšením na MŠ a jiných dohodnutých objektech v okolí školy – dětský lékař, zubařka, obchodní síť, atd.
  2. Administrativní zabezpečení zápisu
   • přihlášky jsou k dispozici u ředitelky školy nebo její zástupkyně.
   • rozhodnutí o přijetí x nepřijetí do MŠ obdrží rodiče písemně, proti rozhodnutí o nepřijetí se mohou rodiče odvolat ve lhůtě 15 dnů v souladu s poučením, uvedeném na rozhodnutí.
   • při umísťování dětí do MŠ, kdy poptávka převyšuje kapacitní možnosti mateřské školy, je postupováno v souladu s kritérii pro přijímání
    Mateřská škola přijme v souladu s § 50 zákona č. 258/2000Sb. pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
 3. Kritéria pro přijetí dětí do MŠ jsou stanovena ve vnitřní směrnici č. 18/2010. Změny jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které jsou součástí tohoto předpisu.Do mateřské školy může být přijato k 1.září příslušného školního roku dítě, které dovrší 3 roky nejpozději do konce ledna následujícího kalendářního roku ( tj. do zápisu na nový školní rok ), pokud to dovoluje kapacita školy.

 

Stanovení kritérií pro docházku dítěte do MŠ dle zákona č. 204/2005 Sb., § 30 odst. 3 písm. a)b), ve znění pozdějších předpisů od 1.2.2006

Zákonem č.204/2005Sb., kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, se s účinností od 1.1.2006 mění § 30 odst. 3 písm. b). Tato změna umožňuje dítěti, které dosáhlo 3 let věku pravidelně navštěvovat mateřskou školu v rozsahu nepřevyšující 4 hodiny denně.

Dle § 30 odst. 3 písm. a) umožňuje dítěti, které nedosáhlo 3 let věku návštěvu předškolního zařízení jako doposud pět kalendářních dnů v měsíci.

V případě, že dítě dovrší v daném měsíci 3 let, lze souběžně navštěvovat MŠ na 5 dnů ( před dovršením 3 let věku ) i na 4 hodiny denně po datu narození a dovršení 3 let. Tento souběh platí pouze pro měsíc, kdy dítě dovrší uvedenou věkovou hranici. V dalších měsících není takovýto souběh návštěvy možný.

Toto ustanovení vylučuje možnost návštěvy mateřské školy pro děti předškolního věku pět kalendářních dnů v měsíci pro dítě starší 3 let.

Tuto 4 hodinovou dobu stanovuje ředitelka takto:

 • 8,30 –  12,30 hod.
 • 12,30- 16,30 hod.

Ve výjimečných případech lze maximální 4 hodinovou návštěvu dítěte v MŠ dohodnout jinak, vždy však po dohodě s ředitelkou MŠ.

Ustanovení o adaptační zkušební době : Ředitel může ukončit docházku dítěte do mateřské školy v průběhu zkušební doby , a to na základě doporučení praktického lékaře pro děti a dorost nebo pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra ; zkušební dobu docházky dítěte do mateřské školy k otevření schopnosti dítěte přizpůsobit se podmínkám v mateřské škole určí po dohodě se zástupcem dítěte nejdéle na dobu tří měsíců .

 

Spolupráce s rodiči, jejich práva a povinnosti dle zákona 561/2004 Sb. (Školský zákon )

 • rodinu respektovat jako nejdůležitější článek výchovy a nabídnout jí to, co malé společenství rodiny nemůže poskytnout – společnost dětí, podnětné prostředí, odborné výchovné působení
 • být seznámen s řádem školy a respektovat jej
 • znát a respektovat pravidla soužití, která ve škole platí
 • být seznámen se základními materiály mateřské školy ( Třídní vzdělávací plán, Školní vzdělávací plán), vyjádřit svůj názor k těmto materiálům
 • před nástupem do MŠ využít možnost návštěv, pobytu společně s dítětem, účast na akcích školy
 • zapojit se do života školy
 • konzultovat s učitelkou svého dítěte potřebné poznatky, týkající se dítěte, vypůjčit si odbornou literaturu, pomoci MŠ spolupracovat s odborníky ( PPP, logopedy ), spolupracovat s učitelkou ve třídě
 • účastnit se schůzek s rodiči, znát závěry z těchto jednání, sdělovat své názory na projednávané záležitosti
 • umožnit rodičům další možnosti spolupráce
 • informovat rodiče o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí, konzultovat s rodiči individuální vzdělávací plán u dětí s odkladem školní docházky – individuální konzultace
 • informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly ovlivnit průběh vzdělávání

 

Tel. číslo do MŠ: 544 525 712
Mob. MŠ : 775 534 771, 775 534 772
Tel.číslo do školní kuchyně :  544 525 712
Mob. ŠJ : 732 435 851

E-mail :  ms.m.majerove@seznam.cz
Web. MŠ: www.msmm.cz

Přejeme Vám i dětem příjemnou pohodu v naší mateřské škole, aby děti měly radost z každé chvilky prožité v našem prostředí.