Zápis do MŠ n...

Zápis do MŠ na rok 2020/2021

1. dubna – 30. dubna 2020

Přihlášku pro zápis dítěte do mateřské školy je možné získat třemi způsoby v období vydávání přihlášek:

1.      Elektronické vydání přihlášky

2.      Vyzvednutí v mateřské škole

 • Pokud si přihlášku vytisknete sami doma, nemusíte v této fázi MŠ kontaktovat.
 • Pokud tuto možnost nemáte, můžete získat přihlášku v mateřské škole po předchozí telefonické domluvě s ředitelkou školy (telefonní číslo  na ředitelku: 739 089 116, telefonní číslo na zastupující učitelku 775 534 772).
 • S sebou si přineste kartičku pojištění dítěte.
 • Úřední hodiny MŠ jsou pondělí a středa 8:00 – 11:00
 • Po vygenerování přihlášky získáte jedinečný číselný identifikátor, který zajistí anonymitu dítěte (v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů nebudou do systému osobní data ukládána).

3.      Vyzvednutí na OŠMT

 • Na Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Brna, Dominikánské nám. 3, v úřední dny pondělí a středa ve zkráceném časovém režimu od 8 do 11 hodin.
 • Kontakty:
 •  Doporučujeme předem si telefonicky nebo e-mailem sjednat schůzku, aby se předešlo případným nedorozuměním.

4. – 5. května 2020

 • Sběr přihlášek probíhá v termínu 4. května a 5. května 2020

 • Vzhledem k okolnostem budou zápisy probíhat bez přítomnosti dětí a rodičů v MŠ

K zápisu je nutná:

 • vyplněná a PODEPSANÁ PŘIHLÁŠKA – lze získat na www.zapisdoms.brno.cz

 • Čestné prohlášení o očkování + prostá kopie očkovacího průkazu. 

  • Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do MŠ dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

  • V případě, že dítě nebylo očkováno podle Dětského očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

 • prostá kopie rodného listu

 • Pro nespádové děti: vyplněné a podepsané Čestné prohlášení o trvalém bydlišti nespádového dítěte

Tyto dokumenty je možné do MŠ doručit 4. nebo 5. května jedním z následujících způsobů: 

 1. do datové schránky školky (ID datové schránky naší MŠ: m2ekn2r). Datovou schránku Vám zřídí zdarma a na počkání na kontaktních místech CzechPointu – na poště, k vyřízení potřebujete pouze občanský průkaz

 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem – NELZE poslat pouze prostý e-mail (skolka@msmm.cz)

 3. poštou – doporučeně – budou přijímány všechny přihlášky, které budou mít nejpozdější datum podání 5.5. 2020

 4. osobní podání – do schránky na budově MŠ

Další informace:

Školská poradenská zařízení v současné době zajišťují nejnutnější služby. Pokud dítě bylo již vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přikládá kopii doručení. Tato povinnost platí i v případě přijímání do školy či třídy zřízené podle §16 odst. 9 školského zákona.

Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii. 

Povinnost plnit předškolního vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. 2020 5 let. 

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba nebo navštěvuje jiné zařízení než je MŠ. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň  přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku. 

od 11. května 2020

 • Od tohoto termínu můžete očekávat informaci o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do MŠ.
 • Ředitelka MŠ Vás bude kontaktovat prostřednictvím kontaktních informací uvedených na přihlášce
 • Po celou dobu této fáze můžete na webových stránkách www.zapisdoms.brno.cz monitorovat průběh přijímacího řízení Vašeho dítěte

Kritéria pro přijímání dětí s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu MŠ, které před 31. 8. 2019 dosáhnou nejméně třetího roku věku (přednostní přijetí)

Trvalý pobyt dítěte

 • místo trvalého pobytu dítěte nebo umístění dítěte v dětském domově ve školském obvodu MŠ: 1000 bodů
 • místo trvalého pobytu dítěte mimo školský obvod MŠ: 0 bodů

Věková skupina

 • Pětiletí a starší: 2080 bodů
 • čtyřletí: 2040 bodů
 • tříletí: 2000 bodů

Docházka – tříletí a čtyřletí

 • tříletí a čtyřletí s celodenní délkou pobytu: 20 bodů
 • tříletí a čtyřletí s půldenní délkou pobytu: 0 bodů

Věková skupina

 • sedmiletí: 2160 bodů
 • šestiletí: 2120 bodů
 • pětiletí: 2080 bodů
 • čtyřletí: 2040 bodů
 • tříletí, kteří dosáhnou věku 3 let do 31. 8. 2019: 2000 bodů
 • tříletí, kteří dosáhnou věku 3 let od 1. 9. 2019 do 31. 12. 2019: 1000 bodů
 • dvouletí: 0 bodů
 • jednoletí: nepřijímáni

Trvalý pobyt dítěte

 • trvalý pobyt na území města Brna a v příslušném školském obvodu MŠ: 750 bodů
 • trvalý pobyt na území města Brna a na území městské části Brno-sever: 250+250= 500 bodů
 • trvalý pobyt na území města Brna: 250 bodů
 • trvalý pobyt mimo město Brno: 0 bodů

Docházka

 • s celodenní délkou pobytu: 20 bodů
 • s půldenní délkou pobytu: 0 bodů

Sourozenec

 • již navštěvuje MŠ, kam podáváte přihlášku (bude ji navštěvovat i po 1. 9. 2019): 10 bodů
 • nenavštěvuje mateřskou školu, kam podáváte přihlášku: 0 bodů

Den věku dítěte v roce

 • za každý den k 31. 8. 2019: 02 bodu